MNS ISO 2817 : 2011

Тамхи ба тамхин бүтээгдэхүүн. Давсны хүчилд үл уусдаг силикатын /чулуужсан/ үлдэгдлийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандартад тамхи (бүтэн навч, хэрчсэн тамхи, тамхины хаягдал үлдэгдэл ба тоос) ба тамхин бүтээгдэхүүнд байх давсны хүчилд үл уусдаг силикат ялангуяа элсний жижиг хэсгийн хэмжээг тодорхойлох аргыг заана.

Баталсан огноо: 2011-09-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-11-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт