MNS 0727 : 1991

Шиллэг эд

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар шиллэг эдийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг БНМАУ-д эм, биобэлдмэл үйлдвэрлэх байгууллага, албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1991-10-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1991-11-01
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт