MNS ISO 2718 : 2000

Хийн хроматографын химийн шинжилгээний аргын стандарт бичлэг

Хамрах хүрээ

Энэхүү бүлэгт судалгааны зүйлийн буюу стандартын төрөл, анги, зүйл, ба тухайн аргын хэрэглэх хүрээг нарийвчлан заасан хэсгийг тусгана. Мөн энд ерөнхий ойлгоц авах боломжтой судалгааны зүйл буюу стандартын товч хураангуйг оруулж болно.

Баталсан огноо: 2000-05-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-06-01
Ангилал: | 71.040.40 Химийн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт