MNS ISO 105-В01 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. В01-р бүлэг: Будгийн тогтворыг байгалийн гэрэлд тодорхойлох арга.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворыг байгалийн гэрэлд тодорхойлоход хамаарна. Энэ аргад хоѐр өөр төрлийн ноосон хөх эталон хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт