MNS 5567 : 2006

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Гоёлын гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартын зорилго нь гоѐлын гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлагыг тогтооход оршино. Энэ стандарт нь гоѐлын гоо заслын үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарна.

Баталсан огноо: 2006-01-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-02-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт