MNS 5565 : 2005

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд тавих ерөнхий шаардлага.

Хамрах хүрээ

Стандарт нь үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэн явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үйл ажиллагаанд хамаарна. Энэ стандартыг үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн мөрдөнө. Энэ стандартад заасан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхээр бүртгүүлж, үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үйл ажиллагаанд хяналт тавихад энэхүү стандартыг мөрдлөгө болгоно.

Баталсан огноо: 2005-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-01-15
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт