MNS ISO 105-А03 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. А03-р хэсэг: Будаг харвалтын зэргийг үнэлэх саарал шкал

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворын шинжилгээгээр зэрэгцүүлэх даавуун дахь будаг харвалт зэргийг үнэлэх саарал шкал, түүний хэрэглэх аргыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт