MNS 5539 : 2019

Шуудангийн аюулгүй байдал

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар шуудангийн сүлжээний аюулгүй байдал (ажлын байр, шуудангийн тээврийн хэрэгсэл) болон шуудангаар дамжиж байгаа илгээмжийн аюулгүй байдлыг хангах, шуудангийн ажилтан, шуудангаар үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, амь насыг үүсч болзошгүй гэмт халдлагаас хамгаалахад тавих шаардлагыг тогтоосон.

Баталсан огноо: 2019-07-04 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-07-10
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт