MNS 5538 : 2005

Эрүүлийг хамгаалах технологи - Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ явуулж байгаа, өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэх, үйлчилгээнд үнэлгээ хийж дүгнэлт өгөх болон шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2005-12-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-12-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт