MNS 3652-16 : 1984

Эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж хэрэглэх рашаан.Иодын ионыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж, хэрэглэх рашааны найрлага дах иодын ионыг калорометрийн /өнгө жиших/ болон иодометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт