MNS 5530 : 2014

Эрүүл мэндийн технологи. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Үйлдвэрээс шууд буюу албан ѐсны борлуулагчаар дамжуулан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хангаж буй ханган нийлүүлэх байгууллага, эм эмнэлгийн хэрэгслийн түгээлтэд шууд ба шууд бусаар оролцогч хуулийн этгээд /эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн үйлдвэр, эмийн сан, тээврийн компаниуд, тэдний ажилчид г.м/ энэхүү стандартын холбогдох заалтыг мөрдөнө. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур ханган нийлүүлэх (цаашид ханган нийлүүлэх байгууллага гэх) үйл ажиллагаа эрхлэх, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох болон байгууллагын бүтэц үйл ажиллагааг явуулах, үнэлэх, хянан шалгахад энэхүү стандартыг мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-10-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-06-01
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт