MNS 5527 : 2019

Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартын зорилго нь согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн үндэслэлээр албадан эрүүлжүүлэгдсэн хүмүүс (цаашид “үйлчлүүлэгч” гэнэ)-т үйлчлэх эрүүлжүүлэх байрны нөхцөл, түүнд тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх эмнэлгийн үйлчилгээнд тавих шаардлагыг тогтооход оршино. Энэхүү стандартыг төв, орон нутгийн эрүүлжүүлэх байрны үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2019-05-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-05-31
Ангилал: | 03.080.99 Бусад үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт