MNS 5524-3 : 2015

Уламжлалт эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг уламжлалт эм үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл олгох, үйлдвэрлэл эрхлэх, уламжлалт эмийг улсын бүртгэлд бүртгэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд зохистой дадал (GMP)-ын хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх, батламж олгоход мөрдөнө. Уламжлалт эм үйлдвэрлэл эрхлэхэд “Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 5524-1:2014 стандарт болон энэхүү стандартад заасан шаардлагыг баримтлана.

Баталсан огноо: 2015-11-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-07-01
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт