MNS 5524-1 : 2014

Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг хүний эм, биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл олгох, эм, биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл эрхлэх, тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн эм, биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд зохистой дадал (GMP)-ын хяналт шалгалт хийх, GMP батламж олгоход мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-05-12
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт