MNS 5292 : 2017

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Үйлчлүүлэгчид өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч эрүүл мэндийн байгууллагыг хамарна. 2.2 Стандартын 2.1-д заагдсан эрүүл мэндийн байгууллага стандартын норматив шаардлагыг ханган, тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл олгох, магадлан итгэмжлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2017-10-19 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2017-11-29
Ангилал: | 11.020.01 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээн дэх чанарын болон байгаль орчны менежмент |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт