MNS 5283 : 2014

Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн тэмдэглэгээнд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаа засаг захиргааны нэгж, суурин газар, үйлдвэр, уурхай, аялал жуулчлал, рашаан сувилал, түүх соѐлын дурсгалт газрууд, өвөлжөө, хаваржаа, үл хөдлөх эд хөрөнгө болон тэдгээрийг холбосон улсын болон орон нутгийн чанартай бүх төрлийн (асфальтан, сайжруулсан шороон болон хөрсөн) замууд, тэдгээрийн уулзварт байрлуулах баталгаажсан хаяг бүхий нэгдсэн загвартай хаягийн тэмдэг, хаягийн зургийн самбарыг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, байрлуулахад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2014-02-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-03-05
Ангилал: | 01.080.10 Нийтийн мэдээллийн тэмдэг. Шинж тэмдэг, хавтан, шошго | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт