MNS 5260 : 2015

Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг нийтийн болон эмнэлгийн эмийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, эмийн сангийн бүтэц, үйл ажиллагаа нд үнэлгээ,дүгнэлт өгөх, хяналт тавих, магадлан итгэмжлэл хийхэд мөрдөнө. Төрийн боло нхувийн хэвшлийн ортой эмнэлгийн эмийн санд хамаарна

Баталсан огноо: 2015-11-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-12-25
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт