MNS ISO 105-А02 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. А02-р хэсэг: Өнгөний өөрчлөлтийг үнэлэх саарал шкал

Хамрах хүрээ

1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворыг үнэлэхдээ материалын өнгөний өөрчлөлтийг саарал шкалтай харьцуулан тодорхойлох аргад хамаарна.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт