MNS 5256 : 2003

Эрүүлийг хамгаалах технологи Ургийн бойжилт удаашрах хам шинжийн чанд авиан шинжилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгуулагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтэнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2003-07-07 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-07-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт