MNS 2125 : 1974

Мэхээрийн үндэс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь мэхээрийн үндэс /Polygonum viviparumh polyfonaceae Polygonum L/-ийг түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1974-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт