MNS 5232 : 2019

Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Сувиллын тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, чанар, аюулгүй байдлыг тасралтгүй хангах, тусгай зөвшөөрөл олгох, магадлан итгэмжлэх, үнэлэх, хянахад хэрэглэнэ. Энэхүү стандартад сувиллын үйл ажиллагаа эрхэлж буй эрүүл мэндийн байгууллагууд хамрагдана.

Баталсан огноо: 2019-12-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-12-19
Ангилал: | 11.020.01 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээн дэх чанарын болон байгаль орчны менежмент |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт