MNS 5226 : 2002

Эмийн түүхий эд Шар Цахилдагийн үндэс

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэсэн Цахилдагийн овгийн /Iridceae Juss/ Шар Цахилдагийн үндсийн техникийн шаардлага, түүнийг шалгаж хүлээн авах, савлах, хадгалах тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2002-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт