MNS ISO 78-4 : 2000

Хими. Стандартын бичлэг - 4-р хэсэг: Атом шингээлтийн спектрометрийн стандарт

Хамрах хүрээ

ISO 78-ын энэ хэсэгт атом шингээлтийн спектрометрийг ашигласан шинжилгээний стандарт аргуудын бичлэгыг бэлтгэсэн бөгөөд тэдгээрийн үг хэллэг, найруулгын талаар заавар зөвлөмж өгдөг.

Баталсан огноо: 2000-03-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 71.040.50 Физик-химийн шинжилгээний арга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт