MNS ISO 15195 : 2011

Анагаах ухааны лаборатори. Хэмжлийн эталон лабораторид тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь анагаах ухааны лабораториудын дотроос хэмжлийн эталон лабораторид тавих онцлог шаардлагыг тогтооно. Үр дүнг нь нэрлэсэн буюу дэс тооны хуваариар илэрхийлдэг шинж чанарын шинжилгээг оруулаагүй болно. Энэхүү олон улсын стандартыг ердийн шинжилгээ явуулах эмнэлгийн лабораторид хэрэглэхгүй. 1-Р ТAЙЛБАР Эрүүл мэндийн холбогдох эрхзүйн болон аюулгүй байдлын шаардлагуудад нийцэж байх нь лабораторийн үүрэг болно. 2-Р ТАЙЛБАР Ердийн шинжилгээний эмнэлгийн лабораторид тавих онцлог шаардлагуудыг ISO 15189-д заасан.

Баталсан огноо: 2011-09-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-10-15
Ангилал: | 11.100.99 Эмнэлгийн лабораторид хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт