MNS ISO 15189 : 2015

Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандартаар эмнэлгийн лабораториудын чанар болон чадавхид тавигдах онцлог шаардлагуудыг тогтооно. Эмнэлгийн лабораториуд, чанарын удирдлагын тогтолцоогоо боловсруулах, тэд өөрсдийн лабораторийн чадавхиа үнэлэхэд энэ олон улсын стандартыг ашиглана. Түүнчлэн лабораторийн үйлчлүүлэгчид, зохицуулагч байгууллага, итгэмжлэлийн байгууллага нь эмнэлгийн лабораториудын чадавхийг нотлох буюу хүлээн зөвшөөрөхөд хэрэглэнэ. ТАЙЛБАР Олон улсын, үндэсний болон бүс нутгийн хууль тогтоомж болон шаардлагуудыг энэ олон улсын стандартад заасан тодорхой сэдвээр нь хэрэглэж болно.

Баталсан огноо: 2015-09-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-10-01
Ангилал: | 03.120.10 Чанарын менежмент ба чанар хангалт | 11.100.01 Эмнэлгийн лабораторийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт