MNS 5100 : 2001

Салимон эм. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь “Салимон” эмэнд тавих техникийн болон шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2001-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт