MNS 5081 : 2013

Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Сум, тосгоны болон зэргэлдээ сумын хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тэгш, хүртээмжтэй, аюулгүй байдал, чанарыг тасралтгүй сайжруулах, хяналт, үнэлгээ хийх, магадлан итгэмжлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2013-12-19 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-08-01
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт