MNS ISO 78-3 : 2000

Хими. Стандартын бичлэг - 3-р хэсэг: Молекул шингээлтийн спектрометрийн стандарт

Хамрах хүрээ

ISO 78 тоот стандартын энэ хэсэгт үзэгдэх ба хэт ягаан мужийн орчимд уусмалыг шинжлэхэд молекул шингээлтийн спектрометрийг ашигласан шинжилгээний аргуудын стандартын бичлэгийг бэлтгэсэн бөгөөд тэдгээрийн танилцуулга болон найруулгын талаар зарим заавар зөвлөмж өгнө. Энэхүү бичлэг нь ISO 6286 тоот стандартын мэдээлэлд өгөгдсөн "Нэр томъѐо ба тодорхойлолт" зүйлийг үндэс болгосон. Энэ нь уг бичлэгт хэрэглэгдсэн зүйлүүд болон дэд зүйлүүдийн найруулгатай холбоотой "Молекул шингээлтийн спектромет-рээр шинжилгээ хийх стандарт аргуудын бичлэгийн хэрэглээний тайлбар" гэсэн бүлгийг мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2000-03-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 71.040.50 Физик-химийн шинжилгээний арга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт