MNS 6622 : 2016

Эмийн анхдагч савлалтын материалд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартын шаардлагыг эм үйлдвэрлэх, савлах үйл ажиллагаанд болон эмийн савлалтын материалын чанарыг үнэлэхэд заавал мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2016-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-02-01
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт