MNS 6621 : 2016

Эмийн чанарын хяналтын лабораторид тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

2 Хамрах хүрээ 2.1 Энэхүү стандартаар хүний эмийн чанарын хяналтын лабораторийн бүтэц зохион байгуулалт, чанарын удирдлагын тогтолцоо, боловсон хүчин, ажлын байр, багаж тоног төхөөрөмж, урвалж материал, тэдгээрийн баримтжуулалтын шаардлагыг тогтооно. 2.2 Эмийн чанарын хяналтын лабораторийн шинжилгээнд дээж хүлээн авах, хуваарилах, шинжилгээг хийх, үр дүнг үнэлэх, тайлагнах үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2016-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2017-02-01
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт