MNS 6618 : 2016

Дархлааны шинжилгээний эмнэлзүйн үнэлгээ

Хамрах хүрээ

Энэ баримт бичиг дархлааны шинэ сорилууд, одоо байгаа сорилын шинэ хэрэглээ ба олон бүрдэлтэй сорилын эмнэлзүйн үнэлгээнд зориулсан тусгай зөвлөмж агуулсан буй. Энэ нь дархлааны сорилын хосгүй шинжүүд дээр үндэслэсэн бөгөөд эмнэлзүйн үнэлгээг загварчлах, гүйцэтгэх, дүн шинжилгээ хийх удирдамжийг тогтооно. Энэ удирдамжийн хэрэглэгчид нь байгууллагын ―дотоод‖ хэрэглээнд зориулсан сорил боловсруулагчид, шинэ эм эсвэл биобэлдмэлийн фармакологийн нөлөөний хяналтын шинжилгээний арга боловсруулагчид, бүтээгдэхүүний борлуулалт хариуцсан эмнэлзүйн ба зохицуулагч ажилтнууд байна.

Баталсан огноо: 2016-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-07-04
Ангилал: | 11.100.01 Эмнэлгийн лабораторийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт