MNS 6616 : 2016

Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Энэ удирдамжид оруулсан аюулгүй хөтөлбөрийн асуудал нь ашиглалт ба хяналт, хувийн аюулгүй ажиллагаа, анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээг хамарсан. Нэмэлтээр галын сэргийлэлт, цахилгааны ба цацрагийн аюулгүй байдал болон лабораторийн бусад болзошгүй аюулыг оруулсан болно. Бүтцийн эмгэг судлалын лабораторийн тусгай шийдлүүдийг ч мөн тусгалаа. Энэ удирдамжийг эмнэлгийн лабораториудын аюулгүйн хөтөлбөрийг боловсруулж, нэвтрүүлж буй лабораторийн мэргэжилтнүүдэд зориулан бичсэн болно. Гэхдээ бусад төрлийн лабораториуд ч энэ удирдамжийг ашиглах боломжтой.

Баталсан огноо: 2016-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-07-04
Ангилал: | 11.100.01 Эмнэлгийн лабораторийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт