MNS AASHTO D 290 : 2007

Асфальтoбетон үйлдвэрлэлийг хянаж, шалгах стандарт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь асфальтобетон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хамаарна. Харин үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр, хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны нөхцөл байдлыг тодорхойлоход энэ стандарт үл хамаарна.

Баталсан огноо: 2007-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-07-15
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт