MNS 6216 : 2010

Бөөрний дутагдалтай хүмүүст хийх перитонеаль диализ эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй бөөр судлалын нарийн мэргэжлийн эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-01-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт