MNS 6211 : 2019

Унаж бэртэх эрсдлийг үнэлэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хуулийн хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд, өмчийн хэлбэр үл харгалзан төр, хувийн хэвшил, олон нийтийн болон төрийн бус байгууллага, асрамжийн газар, сувилахуйн төв, хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв, сэргээн засах төв, сувилалын удирдлага, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, сувилагч нар үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.

Баталсан огноо: 2019-02-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-03-05
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт