MNS 5140-1 : 2021

Баримт бичиг. 1-р хэсэг: Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Энэ стандартын зорилго нь удирдлагын үйл ажиллагааны явцад хөтлөх баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолтыг тогтоох, түүний хуулийн хүчинтэй байдлыг хангах үйл ажиллагааг журамлан зохицуулахад оршино. Энэ стандартаар захирамжлал, зохион байгуулалт, мэдээлэл-лавлагааны баримт бичгийн нэр төрөл, тодорхойлолтыг тогтооно. Энэ стандарт нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх байгууллага, хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжид хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-07-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-05
Ангилал: | 01.140 Мэдээллийн шинжлэх ухаан. Хэвлэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт