MNS ISO 78-2 : 2000

Хими. Стандартын бичлэг - 2-р хэсэг: Химийн шинжилгээний стандарт

Хамрах хүрээ

Энэ нь химийн шинжилгээний аргуудын стандартыг дараах хуудсуудад үзүүлсэн бичлэгийг ашиглан, ерөнхий зөвлөмж зөвлөгөө бүхий ОУСБ-ын Техникийн ажлын Удирдамжийн 3-р хэсэгт заасан ѐсоор төлөвлөнө. Энэхүү бичлэгийг хэрэглэхдээ энэ нь зөвхөн зөвлөгөө зөвлөмж өгөх зориулалттай гэдгийг байнга санах хэрэгтэй. Энэ нь ямарваа тусгай шаардлагуудад тохирч таарвал зохино. Бүх дэд салбарын хувьд хэрэггүй байж болох зүйлүүдийг анхаарч үзэх шаардлагагүй. Химийн шинжилгээний аргууд болон химийн бүтээгдэхүүний Стандартуудыг төлөвлөх үед гардаг бичлэг, төлөвлөлтийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах зорилгоор ОУСБ-ын 47-р “Хими” Техникийн хороо нь бүлэг стандарын бичлэгийг бий болгосон.

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 03.120.30 Статистик аргыг хэрэглэх | 71.040 Аналитик хими |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт