MNS 6540 : 2015

Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

Хамрах хүрээ

С тандартыг бага насны хүүхэд харах өдрийн үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлт гаргах, зөвшөөрөл авах өгөх, үйлчилгээ үзүүлэгчийг бэлтгэх, үйлчи лгээг бүртгэх, санхүүжүүлэх, үйлчилгээний явц, чанар, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хянах, тогтмол үнэлэх, тайлагнах үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2015-11-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-12-24
Ангилал: | 03.080.99 Бусад үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт