MNS 6539-2 : 2015

Эд эс судлалын лабораторид цэр, хөх, бамбай булчирхай, шингэний эсийн шинжилгээ, түүнээс С блок бэлтгэх үйлдэл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2015-11-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-12-24
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт