MNS AASHTO D 139 : 2003

Битумэн материалын хөвөлтийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Стандартын зорилго нь битумэн материалын хөвөлтийг туршихад оршино.

Баталсан огноо: 2003-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-12-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт