MNS 6329 : 2012

Бөөр хамгаалах эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй ерөнхий мэргэжлийн болон дотрын эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-16
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт