MNS 6502 : 2015

Ургамлын түүхий эд. Таримал “Гэрийн заруул(Артишок)” -ын навч. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Нийлмэл цэцэгтний (Asteraсeae)овогт хамаарах Гэрийн заруул (Артишок)Cynara Scolymus L.-ын навчийг бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавигдах шаардлага болон бусад техникийн шаардлагыг тогтооход дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2015-05-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-06-02
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт