MNS 6201 : 2010

Үгдэрсэн үжил, үжлийн шокийг оношлох, эмчлэх

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хуулийн хүрээнд эрчимт эмчилгээний тусламж үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн ажилтнууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-01-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт