MNS 6445 : 2014

ЭМ технологийн цуврал бүтээгдэхүүн. “Тамир-ЭМ” халдваргүйтгэлийн биобэлдмэл. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

2 Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 2.1 Энэхүү стандарт нь “Тамир-ЭМ” халдваргүйтгэлийн биобэлдмэлийг үйлдвэрлэх, микробиологи, хими, физикийн үзүүлэлтүүдийг тогтоох, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна. 2.2 “Тамир-ЭМ” биобэлдмэлийг үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага болон бүтээгдэхүүний хяналт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-05-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-06-13
Ангилал: | 65.040.10 Малын байгууламж, угсралт, тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт