MNS 6182 : 2010

Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг барилга, байгууламж дотор байрлах бүх төрлийн усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн эрүүл ахуйн шаардлага хангах үйл ажиллагааг зохицуулахад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2010-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-12-20
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт