MNS 6439 : 2014

Эмийн идэвхит бодис ба эмийн тогтвортой чанарын судалгаанд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг эмийн идэвхит бодис болон эм зохион бүтээдэг, үйлдвэрлэдэг бүх нэгж дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-05-12
Ангилал: | 11.020.01 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээн дэх чанарын болон байгаль орчны менежмент |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт