MNS 6158 : 2010

Халдваргүйжүүлэх, үжилгүйжүүлэх бэлдмэл. Бензалкониумхлоридын 0,1 %; 1,0 %; 4,0 %-ийн уусмал Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Бензалкониумхлоридын уусмал үйлдвэрлэх, шинжлэх, савлах, хаяглах, хайрцаглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2010-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-10-15
Ангилал: | 11.080.20 Халдваргүйжүүлэх, үжилгүйжүүлэх бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт