MNS 6136 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Уушгины үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд дотор болон уушгины чиглэлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй өрх, дотор, уушгины эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт