MNS 4967 : 2000

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Нэр томъѐо, тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн холбогдолтой нэр томъѐо, тодорхойлолтыг тогтооно

Баталсан огноо: 2000-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-07-01
Ангилал: | 13.100 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт