MNS 6125 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Цусны зохиомол эргэлттэй нөхцөлд хийх хагалгааны ба дараах үеийг лабораторийн шинжилгээгээр хянах арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл Мэндийн тухай Монгол Улсын хуулийн хүрээнд зүрхний мэс заслын чиглэлээр тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт